Paslaugų sutartis

Įsigaliojimo data: 2012 sausio 1d.

Fredex Europa Ltd priima pervežti prekes ir teikia kitas paslaugas toliau nurodytomis sąlygomis. Bendrovės agentas ar kitas darbuotojas neturi teisės keisti šių sąlygų, be Direktoriaus rašytinio nurodymo.

1. APIBRĖŽIMAI

Šiose sąlygose:

(a) "klientas" reiškia asmenį, įmonę ar įstaigą, kuriam Fredex Europa Ltd teikia pervežimo ar kitas paslaugas;

(b) "sutartis" reiškia vežimo ar kitų paslaugų sutartis tarp Fredex Europa Ltd ir kliento. Sudarius sutartį reikia vadovautis joje nurodytomis sąlygomis.

(c) "įgaliotinis"- reiškia asmenį, kuris veikia kito asmens vardu.

(d) "siunta" - reiškia prekes, esančias vienoje pakuotėje arba kelias prekes ar daiktus esančius vienoje pakuotėje, arba vienos ar keliu euro palečių siuntimas vienu metu tam tikram vienam adresatui arba iš tam tikro vieno adresato.

(e) "pakuotė" - reiškia bet kokį vežėjo Fredex Europa Ltd, paimtą pervežti voką, laišką, paką, paketą, iki 31 kg svorio, iki 2.7 m apimties ir iki 1.0 m ilgio.

(f) "paletė" - reiškia bet kurį daiktą ar daiktus, sveriantį(-čius) nuo 99 kg iki 1000 kg, patalpintą (-us) ant medinės ar plastikinės paletės.

(g) "transportuojama pakuotė" - reiškia bet kurį daiktą, sveriantį nuo 31 kg iki 99 kg ir ji negali viršyti 2.7 metro apimties ir 1.0 metro ilgio.

(h) "kaimynas" reiškia asmenį, kuris gyvena ne toliau nei 50 metrų atstumu nuo pristatymo adreso.

(i) "gyvenamasis objektas" reiškia privatų gyvenamąjį būstą, o ne komercines patalpas.

(k) "pavojingas krovinys" reiškia prekes, įtrauktas pagal Carriage of Dangerous Goods & Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, the Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2002, the Classification and Labelling of Explosives Regulations 1983 (as amended), įskaitant visus kitus atitinkamus teisės aktus arba reglamentus, jų pakeitimus bei papildymus arba prekes, kurios kelia panašų pavojų.

(l) "specialiosios paslaugos" reiškia individualių poreikių paslaugas.

2. PAGRINDAI

(a) Įmonė ir klientas sutinka visuomet laikytis sutarties taisyklių dėl krovinio pervežimo, prekių sandėliavimo arba kitų paslaugų.

(b) Įmonė priims vežti prekes tik pagal šios pasirašytos sutarties sąlygas.

(c) Šios sąlygos taikomos tik tarp kliento ir įmonės vykdančios paslaugą. Klientas privalo susipažinti su šiomis taisyklemis prieš pateikiant užsakymą.

(d) Įmonė pasilieka teisę savo nuožiūra tikrinti visas siuntas, siekiant užtikrinti, kad jų turinyje nėra draudžiamų daiktų pagal įmonėje nustatytą standartinę procedūrą, bei laikantis visų įstatymų.

3. ŠALYS IR AGENTAI

(a) Jeigu klientas nėra savininkas kai kurių arba visų sandėliuojamų pakuočių ar pervežamų daiktų, tuo atveju jis bus laikomas šio krovinio ar jo dalies atstovu.

(b) įmonė sutarčiai įvykdyti gali įdarbinti bet kokį kitą oro, jūros ar sausumos vežėją. Toks vežėjas turi teisę įdarbinti sub-rangovą ir šios taisyklės taip pat bus taikomos pastariesiems vežėjams.

4. VEŽIMUI AR SAUGOJIMUI NEPRIMAMI KROVINIAI.

Įmonė nepriims žemiau nurodytų prekių vežimui arba laikymui, išskyrus jeigu įmonės vykdomasis direktorius raštiškai praneša apie tai siuntėjui, kad jie yra priimami. Jeigu toks pranešimas nebuvo pateiktas raštu, įmonė neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant nuostolius, atsiradusius dėl įmonės neatsargumo.

(a) pavojingi kroviniai, cheminiai kroviniai, degios prekės ir pan.

(b) šaunamieji ginklai, tabako gaminiai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, stiklas, taurieji metalai, antikvariniai daiktai, kailiai ar kiti vertingi daiktai, vynas, alus, spiritas, gyvi ar negyvi gyvūnai, žuvys, paukščiai ar kiti gyvi organizmai, bet kokio tipo sušaldyti arba greitai gendantys maisto produktai.

(c) visos prekės, kurias draudžia valstybės ar vietos valdžios institucijos bet kurios šalies įstatymai.

5. SIUNTĖJO GARANTIJA

(a) siuntėjas garantuoja, kad visos prekės buvo tinkamai supakuotos ir paženklintos, kad etiketėse yra nurodytas tiek siuntėjo, tiek gavėjo pilnas adresas.

(b) siuntėjas garantuoja, kad bus suteiktas asmuo, mašina ar kita technika, išskyrus bendrovės vairuotoją, kad būtų galima pakrauti ir iškrauti siuntą jos surinkimo ir pristatymo taškuose. Jeigu siuntėjas nesilaikys šios garantijos, visą atsakomybę už bendrovės patirtus nuostolius turės atlyginti siuntėjas vadovaujantis šių pervežimo sąlygų 12 punktu.

6. VAŽTARAŠTIS

Įmonė, jei to reikalauja siuntėjas, pasirašo siuntėjo parengtą dokumentą, patvirtinantį siuntos pervežimo ar kitokią paslaugą, kurią įmonė suteikė klientui, tačiau toks dokumentas negali būti įrodymas dėl pakuotės svorio, išmatavimų, bei kitų parametrų tuo metu, kai ją gauna bendrovė.

7. TRANSPORTAVIMAS, NEPAREIKALAUTOS IR NEPRISTATYTOS PREKĖS

(a) transportavimas prasideda, kai siunta perduodama vežėjui surinkimo metu arba kai siuntėjas pristato siuntą į įmonės patalpas. Vežėjo įmonė turi teisę transportuoti siuntas bet kokiomis priemonėmis ir bet kuriuo maršrutu.

(b) atsižvelgiant į 7 punktą (e), transportavimas baigiasi (nebent kitaip nustatyta iš anksto), kai krovinys pasiekia pristatymo vietą, su sąlyga, kai dėl bet kurios kitos priežasties krovinys priklauso krovinių tipui "laukti užsakymo" arba "turi būti saugomi, iki pareikalavimo" arba kai instrukcijų ar jokių nurodymų nėra duota, bet siuntos gavėjas neatsiliepia į skambučius nurodytu telefonu, siunta nėra pareikalaujama, tada tranzitas laikomas pasibaigęs. Įmonė saugo tokius krovinius arba grąžina siuntėjui, tik atsakomybė už bet kokius nuostolius atitenka siuntėjui, taip pat pagal 14 punktą šie daiktai gali buti sunaikinami.

(c) atsiţvelgiant į 7 punkto (e), kai dėl kokios nors priežasties įmonė negali perduoti siuntos adresatui, kuriam siunta yra siunčiama:

(i) bendrovė stengiasi susisiekti su klientu ir prašyti naujo adreso, į kurį gali būti pristatyta siunta.

(ii) jei įmonė negali susisiekti su klientui per atitinkamą laiką arba nėra suteiktas naujas pristatymo adresas, įmonė turi teisę laisvai disponuoti siunta pagal 14 punktą. Prieš sunaikinant ar kitaip atsikratant siuntos pagal 14 punktą, prekės yra laikomos tik siuntėjo rizikai.

(d) atitinkamas laikas įmonės požiūriu - 5 darbo dienos (pagal 7(c) punktą).

(e) jei klientas praneša įmonei raštu arba kitaip, ir toks pranešimas yra oficialiai pripažintas įmonės, įmonė privalo pristatyti siuntą gavėjo kaimynui įprastu pristatymo laiku vyraujančiu tame regione ir pagal 7 punkto (b) tranzitas laikomas pasibaigusiu tada, kai siunta yra pristatoma gavėjo kaimynui.

(f) bet koks prekių pristatymo laikotarpis nurodytas įmonės yra tik apytikris laiko tarpas ir jei įmonė negali dėl kokios nors priežasties atlikti pristatymo, bendrovė negali būti laikoma pažeidusi sutartį ir neturi jokios atsakomybės klientui.

8. APMOKĖJIMAS IR ĮKAINIAI

(a) įmonei mokestį už siuntos gabenimą ir kitas paslaugas moka klientas, tačiau įmonė taip pat turi teisę reikalauti siuntėjo ar gavėjo sumokėti už paslaugą, jeigu ji skiriasi nuo kliento ar bet kurio kito asmens, kuriam priklauso teisė sumokėti už suteiktą paslaugą.

(b) mokėstis už įmonės suteiktas paslaugas turi būti apmokėtas ne vėliau kaip nurodytą dieną bendrovės sąskaitoje-faktūroje, arba per kitą laikotarpį, dėl kurio buvo sutarta raštu su užsakovu. Jeigu mokėjimai vėluoja, klientas moka įstatyme nustatytas palūkanas, tokios palūkanos kaupiasi kasdien, nuo datos, kurią turėjo būti sumokėta suma, iki visiško skolos padengimo.

(c) išskyrus atvejus, kai kaina yra paskaičiuota kitaip, visi įkainavimai skaičiuojami atsižvelgiant į svorį, šis svoris skaitomas kaip bruto svoris.

(d) ieškinys ar kitas panašus arba kitoks veiksmas iš kliento pusės negali būti priežastis atidėti arba nesumokėti mokestį įmonei, arba atsisakyti įsipareigojimų įmonei.

(e) įmonė turi teisę bet kuriuo metu padidinti įmonės įkainius už vežimą ir kitas paslaugas, apie tai pranešant klientui raštu ar žodžiu, įskaitant pranešant telefonu.

(g) visai mokėtinai sumai taikomas pridėtinės vertės mokestis, pagal dabartines normas.

(h) tuo atveju, kai įmonė moka arba sutinka mokėti bet kuriai trečiajai šaliai bet kokį muitą , mokestį arba rinkliavą už bet kokia kliento prekę:

(hi) įmonė taip darydama veikia, kaip kliento visiškas įgaliotas atstovas

(hii) nesvarbu ar prekių pristatymas buvo įvykdytas pagal adresa, kuriuo jos yra siunčiamos, iškart po to, kai įmonė paprašo padengti išlaidas, susijusias su muitų, kitais su tuo susijusiais mokesčiais ar rinkliava, klientas privalo nedelsiant apmokėti tokio mokesčio sąskaitą abipusiu iš anksto sutarimu.

(hiii) jeigu klientas griežtai nesilaiko 8 punkto (h) (ii), įmonė turi visišką laisvę spręsti dėl prekių pagal 14 punktą.

(j) jeigu įmonė negali pristatyti siuntos gavejui sutartu laiku bei į sutartą vietą dėl kliento kaltės, klientas privalo sumokėti įmonei vienkartinę €50 (penkiasdešimties eurų) baudą.

9. ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS IR ŽALĄ.

Pagal punktus, 4, 10, 11 ir 12, įmonė yra atsakinga už bet kokį prekės praradimą ar fizinę žalą prekių tranzito metu kaip apibrėžta 7 punkte ir sandėliavimą, išskyrus sandėliavimą pagal 7 punkta (c) (hii).Išskyrus atvejus, kada tokie nuostoliai arba žala susidaro kai:

(a) klientas arba siuntėjas, gavėjas nepriima pristatymo per tinkamą laiką

(b) nepakankamas arba netinkamas įpakavimas, ženklinimas arba adresas, įskaitant neteisingą pašto indeksą arba jo nebuvimą

(c) pažeisti arba sugadinti dirbiniai, kurie sudaryti iš stiklo, porceliano, fajanso ar kitų panašių medžiagų

(d) siuntas, kurių sudėtyje yra bet kokia skysčio forma

(e) veikimo ar neveikimo, siuntėjo arba prekių savininko ar jo atstovo.

(f) nuostoliai patirti masės arba svorio, paslėptų trūkumų ar defektų, prekių nusidėvėjimo, amortizacijos, drugių, parazitų ar kokio kito proceso poveikio, valymo, dažymo ar bandymo atkurti gaminį

(g) Dievo valia

(h) konfiskavimas

(i) bet kokia karo pasekmė, invaziją, užsienio priešiškumas (ar karas paskelbtas ar ne), pilietinio karo, sukilimo, maišto, rekvizavimo, sunaikinimo ar turtui padarytos žalos pagal vietos ar bet kokios vyriausybės arba valstybės institucijos įsakymą, riaušės, pilietinis neramumus ar dėl kurios nors kitos priežasties, slėgio bangos sukeltos orlaivių arba kitų oro įtaisų skrendančiu garso ar viršgarsiniu greičiu, tiesioginis ar netiesioginis poveikis

jonizuojančiosios spinduliuotės arba radioaktyvumas. Su sąlyga, kad įmonė neatsakinga už siuntos ar kitos prekės:

(i) ten, kur buvo sukčiavimo atvejis užsakovo arba prekių savininko ar jų igaliotų asmenų

(ii) kad išvengti abejonių, kai prekių siunta nebuvo tranzite (kaip pabrėţta 7 punkte) tuo metu.

10. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS

(A) Atsižvelgiant į punktus 4, 9, 11, 12 ir 13 bendrovės atsakomybė (ar sutartyje numatyta, civilinės teisės pažeidimas ar dėl neatsargumo arba kitų priežasčių) dėl nuostolių arba žalos prekėms turi būti apribota iki mažesnio dydžio pusės

(b) tarptautinės paslaugos

(i) jei vežama keliais, pagal Tarptautinės konvencijos vežimo nuostatas dėl transportavimo keliais (CMR) Geg 1956 Ženevoje ir protokolo 5 liepa 1978 m. Ženeva, taikyti, arba

(ii) jeigu vežant oro transportu, už siuntą € 100, nebent jeigu 1929 m. Varšuvos konvencijos, pakeitimai, padaryti Protokolu, pasirašytu Hagoje 28 Rgs 1955, veikia.

(c) sandėliuotoms prekėms ar dėl kitų teikiamų paslaugų bendrovės atsakomybė negali viršyti iš viso 0,10 € už kilogramą bruto svorio prarasto arba sugadinto, didžiausia atsakomybė negali viršyti 100 €. Jei svoris nėra deklaruotas tada didžiausia atsakomybės suma lygi 100 €.

(e) išlaidos padengti prarastoms arba sugadintoms prekėms, arba

(f) išlaidos pažeistų prekių remontui. Bet kuriuo atveju kai tokie nuostoliai arba žala atsirado dėl įmonės klaidos ar aplaidumo ar kitaip, įmonė turi teisę reikalauti prarastu ar sugadintu prekių vertės įrodymų,

(B) Nepaisant popunkčio (A) viršuje ( nebent pagal CMR arba Varšuvos konvencija), įskaitant aplaidumą, nepatogumą, pažeidžiant sutartį arba įmonės pareigų neatlikimas, įmonė atsakinga Klientui už:

(a) netiesioginius ar šalutinius nuostolius ar žalą, (įskaitant, verslo ar ir prestižo praradimą), arba negautą pelną arba negautas palūkanas, prekės informacijos atnaujinimo išlaidas.

11. PRETENDAVIMAS Į KOMPENSACIJĄ

Klientas privalo pranešti bendrovei apie patirtus nuostolius ar žalą per 14 dienų, nuo išsiuntimo dienos ir patvirtinti tai raštu per 28 dienas nuo išsiuntimo dienos. Jeigu klientas to nepadaro, įmonė neatsako už jokią žalą ar praradima, išskyrus atvejus, kai klientas patvirtina, kad:

(a) pagrįstai nebuvo įmanoma klientui perspėti įmonę arba pareiškia tokį reikalavimą raštu per nustatytą terminą; ir

(b) toks perspėjimas ar prašymas buvo pateiktas per tinkamą laikotarpį. Įmonė negali buti atleista nuo atsakomybės pagal šį punkta. Jeigu reikalaujama žalos atlyginimo Klientas / Siuntėjas / Gavėjas turi užtikrinti, kad siunta ar pakuotė yra laikomi patikrinimui pristatymo vietoje.

(c) darbo kaina neiskaičiuojama į daikto remonta.

12. KLIENTO KOMPENSACIJA

Klientas įsipareigoja kompensuoti įmonei:

(a) nuostolius, kuriuos patyrė įmonė, kilusius dėl neatsargumo, neveikimo, netinkamo nurodymo iš kliento pusės, siuntėjo arba gavėjo, jo darbuotojų ar agentų;

(b) pretenzijas dėl, bet kurio pobūdžio nuostolių arba žalos, atsiradusias dėl pavojingų krovinių vežimo;

(c) nuostolius ir reikalavimus, už bet kokio pobūdžio praradimą ar žalą prekėms, dėl kliento kaltės ar bet kurios trečios šalies.

(d) nuostolius arba išrašytas baudas, kurios buvo išrašytos muitinės apmokestinamoms prekėms;

(e) pretenzijos ir reikalavimai, pareikšti bet kurios trečios šalies priskiriama prie nepakankamo Kliento įgaliojimo sudaryti sutartį pagal šias sąlygas.

13. APSAUGA DARBUOTOJAMS IR AGENTAMS

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad 4, 9, 10, 11, 12, 13 ir 15 punktuose nuostatos apsaugo ir apdraudžia įmonės darbuotojus ir agentus, ir kad tokios nuostatos buvo sudarytos ir vykdomos pačios kompanijos, patikėtinio arba jos atstovo dėl tokių darbuotojų ir agentų.

14. TURTO AREŠTAS IR DISPONAVIMAS PREKĖMIS

(a) įmonė areštuos visas kliento gabenamas prekes už bet kokio dydžio įsiskolinta suma įmonei pagal sutartį ar kitaip.

(b) jeigu įsikolinimas įmonei, kliento kurio prekės buvo areštuotos veţėjo nepadengiamas per protingą laiko tarpą nuo tranzito pradžios, kaip apibrėžta 7 punkto, įmonė turi teisę pasielgti sekančiai:

(i) parduoti prekes privačiai arba aukciono būdu, sumokėti visus kilusius mokesčius, atsiimti skolą ir, jeigu lieka likutis, pervesti (sumokėti) skolininkui (klientui); arba

(ii) sunaikinti prekes, jeigu jų pardavimas pagal popunktį (i) nepraktiška įmonės nuomonė dėl vertės ar pardavimo galimybės ar kitaip; ir tokiu prekių pardavimas ar sunaikinimas atsiţvelgiant į konkretų atvejį, turi būti visiškas kliento atsakomybės panaikinimas prieš įmonę.

15. NEPAGRĮSTAS SULAIKYMAS

Klientas atsako už įmonės patirtas išlaidas, dėl kliento nepagrįstai sulaikyto transporto priemonių, konteinerių, padėklų ir kitos panašios įrangos, bet įmonės teisės bet kuriam kitam asmeniui, lieka nepakitusios.

16. PRISTATYMO ĮRODYMAS

Siuntėjas / Gavėjas, jeigu to reikalaujama, turi pasirašyti įmonės pateikta formą kaip siuntos pristatymo įrodyma.

17. VYKDYMAS

Įmonė turi būti atleidžiama nuo pareigos vykdyti sutartį, jeigu tai įvyko dėl gaisro, atšiaurių oro sąlygų, pramonės ginčo, vyriausybės arba valstybės ar vietos valdžios institucijų, įskaitant muitinės, bet kurios šalies kurioje prekės yra, arba per kuria vežamos ir kitų priežasčių, kurių pagrįstai įmonė negali kontroliuoti, šiuo atveju įmonei turi būti atlyginta už suteiktas paslaugas pilnai.

18. ATSKIRIAMUMAS

Jei šios taisyklės ar bet kuri jų dalis yra laikoma negaliojančia, tuo tikslu galima manyti kad ta dalis gali būti praleista, tačiau tai neturi paţeisti likusiu taisyklių veiksmingumo.

19. AIŠKINIMAS IR KOMPETENCIJA

Sutartis ir šios sąlygos yra visais aţžvilgiais traktuojamos pagal Anglijos įstatymus ir šalys kilusius ginčus turi spręsti Anglijos arba Velso teismuose.